AVG privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Ook ik als zorgverlener, moet mij aan deze wetgeving houden. Er wordt steeds meer informatie over de AVG gedeeld, hieronder vindt u de wijze waarop en waarom de praktijk uw gegevens verzameld en bewaard.

 

Oefentherapie Almelo

Gevestigd aan Zeearend 2, 7609PT Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de praktijk:

www. oefentherapie-almelo.nl
info@oefentherapie-almelo.nl

Zeearend 2
7609PT Almelo

Telefoon 0546 872 234
Mobiel 06 3840 3851

* Tom Hulleman is de Functionaris Gegevensbescherming van Oefentherapie Almelo. Hij is te bereiken via info@oefentherapie-almelo.nl

 

Reden van gegevens opslag

Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend oefentherapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend oefentherapeut en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
- Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
- Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van ons kwaliteitsbeleid, zullen wij u hierover informeren. Indien u het er niet mee eens bent dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Uw gegevens zullen dan niet meegenomen worden. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden uw gegevens gepseudonimiseerd en/of geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen.
- Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
- Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van één van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Almelo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Medische gegevens

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Almelo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gezondheid en andere medische gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling

- Burgerservicenummer (BSN)

- Biometrische gegevensDoel van de verwerking

Oefentherapie Almelo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Oefentherapie Almelo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en opslag

Oefentherapie Almelo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen als onderdeel van een behandeling. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Almelo) tussen zit. Oefentherapie Almelo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Van de Firma Fairware het elektronische patiënten dossier Winmens. Hierin worden uw gegevens verzameld en bij het invullen van vragenlijsten/klinimetrie worden deze automatisch verwerkt waardoor er een uitslag wordt verstrekt over het resultaat.

Bij het toepassen van de "Statik Relax" wordt de mate van spierspanning/EMG gemeten. Hierdoor kan de gebruiker de mate van spierspanning lezen. Daarnaast kan het apparaat de mate van statische overbelasting meten en wordt dit in het geheugen van het apparaat opgeslagen. Deze informatie wordt nadat het op de praktijkcomputer (welke is vergrendeld met een wachtwoord) is opgeslagen verwijderd van de Statik Relax. De meerwaarde voor de patient is dat hij of zij de eigen prestaties kan zien en indien gewenst ook corrigeren. De therapeut kan zien waar verbetering noodzakelijk is.

Het software programma "Heart Math" meet de hartcoherentie en berekend de mate van stress. Dit wordt visueel weergegeven. Deze informatie wordt op de praktijkcomputer opgeslagen en deze is vergrendeld met een wachtwoord. De meerwaarde voor de patient is dat hij zijn eigen prestaties kan zien en indien gewenst ook corrigeren. De therapeut kan zien waar verbetering noodzakelijk is.

De software app "Lumo-lift" meet het verval van de houding en geeft dit door aan de gebruiker en wordt tevens opgeslagen. Deze data wordt op de telefoon van de gebruiker bewaard. De meerwaarde voor de patient is dat hij of zij de eigen prestaties kan zien en indien gewenst ook corrigeren. De therapeut kan zien waar verbetering noodzakelijk is.

 

De programma’s Statik Relax, Lumolift, HeartMath vallen onder de catergorie medische meetinstrumenten en zijn Biofeedback meetmethoden. Deze zijn o.a. wetenschappelijk onderzocht en worden als betrouwbaar gezien. Deze methode geeft een duidelijke voordeel in het leerproces. De toestellen geven realtime informatie over het functioneren van de client/patient/gebruiker.

 

Internetbrowser en cookies

Oefentherapie Almelo gebruikt géén cookies op de website. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zal dit duidelijk op de website vermeld worden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oefentherapie Almelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maar juridisch is de bewaartermijn als volgt:

* Bewaartermijn

- Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
- Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
- In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.Delen van persoonsgegevens met derden

Oefentherapie Almelo deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Almelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Oefentherapie Almelo uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

-Uw eigen huisarts

-Andere behandelende therapeuten en specialisten

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Almelo en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@oefentherapie-almelo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Oefentherapie Almelo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oefentherapie Almelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via: info@oefentherapie-almelo.nl

* Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

Het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;


* Technische beveiligingsmaatregelen

Up to date virusscan
Up to date software
Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen)
Versleutelde email
Geen onbeveiligde externe harde schijven
Geen onbeveiligde back ups maken


* Organisatorische beveiligingsmaatregelen

Clean desk policy
De praktijk van Oefentherapie Almelo wordt, indien onbemand, altijd afgesloten
Vervallen papieren documenten worden op de juiste manier vernietigd
Zorgvuldig gebruik van USB-sticks indien gebruik hiervan noodzakelijk is

 

Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.oefentherapie-almelo.nl informeren.

 

Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Tom Hulleman is te bereiken op 06 3840 3851 of per e-mail info@oefentherapie-almelo.nl. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij T.Hulleman, Zeearend 2 Almelo


Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen via

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons